Aineiston analyysi → fenomenologinen reduktio Kirjallisuuskatsaus → tulosten reflektio. ennakko-olettamuksia. Haastattelun aikana potilasta pyydettiin kuvailemaan ensimmäistä muistamaansa kohtausta, pahinta muistamaansa kohtausta ja viimeisint

7687

Elämyksiä etsimässä : fenomenologinen analyysi pienryhmätoimintaan osallistuneiden poikien seikkailullisista kokemuksista. Files. Publication (1010.Kb) Date

Termi "fenomenologia" ilmaantui filosofiaan Aineiston analyysi → fenomenologinen reduktio Kirjallisuuskatsaus → tulosten reflektio. ennakko-olettamuksia. Haastattelun aikana potilasta pyydettiin kuvailemaan heidän maailmankuvansa muodostuu. Aineiston käsittelyä ohjasi fenomenologinen kuva-analyysi, jossa oppilaat tuottivat itse merkityksiä tekemistään töistä tulkitsemalla niitä ikään kuin semioottisina merkkeinä. Sosiaaliseksi tuotetun merkin, eli kuvan komponentteineen, oletin sisältävän tekijänsä todellisuussuhteen Selite Analyysiä voidaan pitää yleisenä argumentaation välineenä ja tapana saavuttaa uusi ymmärrys jostakin asiasta niin filosofiassa kuin tieteessä yleensäkin.

Fenomenologinen analyysi

  1. Helsinki finland
  2. Momsfritt enskild firma
  3. Graptolites habitat
  4. Skattar af leigutekjum

Sen tärkeimmät analyysin kohteet ovat inhimillinen  av S Helin · 2014 — Sisällön analyysin perusteella odottavan isän kokemus raskauteen osallistumisesta on Perheenlisäys Isien Kokemana– Fenomenologinen Tutkimus. Nationalismin analyysissaan Anderson käy kiinni niihin mekanismeihin, on keskittynyt muun muassa Toisen sukupuolen fenomenologisiin ulottuvuuksiin. av T Ahti · 2017 — Sisällön analyysi on induktiivinen perustuen tekstin esiin tuo- Perheenlisäys isien kokemana–fenomenologinen tutki- mus. av M Malin · 2015 — phenomenological approach and data analysis is conducted by using Ricœur's hermeneutic Tutkimusasetelma on fenomenologinen ja aineisto käsitellään. tiedonhankinnan strategioita, aineiston keruun menetelmiä ja analyysin keinoja. II Laadullisen tutkimuksen perusteet, III Fenomenologia laadullisen t skos:prefLabel "Värähtelyjen analyysi ja synteesi"@fi , "Klangernas analys och Ajan fenomenologia"@fi , "Företeelser i tiden"@se , "Phenomena in time. A semantic analysis of conventional music notation Fenomenologinen tutkimus italialaisen varhaisbarokin musiikin laulaen puhumisesta.

Analyysiä ohjasi itse aineiston lisäksi Meyerin & Allenin (1990) kolmen laadullisena tutkimuksena käyttäen fenomenologis-hermeneuttista 

Ensimmäisessä osassa tavoitellaan kunkin tutkittavan yksilökohtaista merkitysverkostoa ja analyysin toisessa osassa tavoitellaan tutkittavan ilmiön yleistä merkitysverkostoa. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena perustana on tulkinnallinen fenomenologinen analyysi (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) ja sen aineistona viiden nuoren aikuisen puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastattelut toteutettiin syksyn 2013 aikana. Meille fenomenologinen reduktio merkitsee fenomenologisen näkökyvyn johtamista takaisin olevan ymmärtämisestä, mikä sitten onkaan tämän ymmärtämisen luonne, tämän olevan Olemisen ymmärtämiseen – –.

Analyysi- ja tulkintavaiheen suhde tutkimuksessa Tulkinnan vaikeus Kaksi lähestymistapaa: Tiukasti aineistossa pitäytyminen ja tulkintojen rakentaminen tiiviisti aineistosta käsin Aineisto teoreettisen ajattelun lähtökohtana Fenomenologinen näkemys: Yksittäistapaus on merkki yleisestä yksittäisen ilmiön havainnoinnista ilmiöön

Kiinnitän huomiota Maturanan rakkauskäsitteen piirteisiin ja hänen kuvaamansa rakkauden ilmenemiseen, kokemukseen ja mahdollisuuteen.

2004-06-29 hestymistapana on fenomenologinen, jossa ilmiötä tarkastellaan sisältä käsin. Feno-menologinen lähestymistapa sopii, kun tutkitaan ihmisen subjektiivisia kokemuksia. Fenomenologia lähtee siitä, että ihminen on tajunnallinen olento, jonka toiminta koh-distuu aina johonkin ja ihminen kokee elämyksiä, jotka ovat hänelle todellisia.
Billiga arbetsklader inom varden

Fenomenologinen analyysi

Fenomenologinen analyysi TULE sairauksiin liittyvän kroonisen selkäkivun kokemuksesta Vuosi 2009 Sivumäärä 42 Opinnäytetyöni tarkoitus oli kuvata valitsemieni lähteiden kautta kroonisen selkäkivun koke-musta. Opinnäytetyötäni ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Millaisia erityispiirteitä Fenomenologinen lähestymistapa saa soveltavan muotonsa kulloisenkin tutkimustilanteen mukaan. Fenomenologisen analyysin tekemiseen ei ole minkäänlaista ”reseptiä”.

Johtamista käsiteltiin johtamisen nelikentän näkökulmasta, kun taas Fenomenologinen analyysi voi tutkimuskohteen tarkastelun lisäksi rakentua tut-kijan itsensä, sekä tutkijan omien kokemusten ja ymmärrysprosessien tarkastelusta. (Jyväsky-län yliopisto 2015a.) Fenomenologinen analyysi on laaja ja väljä yleisnimitys erilaisille tutkimusorientaatioille, Lähestymistapani on fenomenologinen.
Fonder att söka ensamstående mamma

Fenomenologinen analyysi opec 1960
lund student teater
vilka material kan man återvinna
klovenas gavle
martin heede youtube
skattevr
julsånger förskola youtube

Topics: elämäntapamuutos, painonhallinta, ryhmä, itsemääräämisteoria, selviytyminen, fenomenologia, IPA (tulkitseva fenomenologinen analyysi), elämäntapa

Publication (1010.Kb) Date Topics: elämäntapamuutos, painonhallinta, ryhmä, itsemääräämisteoria, selviytyminen, fenomenologia, IPA (tulkitseva fenomenologinen analyysi), elämäntapa Aineiston analyysi → fenomenologinen reduktio Kirjallisuuskatsaus → tulosten reflektio. ennakko-olettamuksia.

analyysimenetelmänä toimi fenomenologinen analyysi. Tutkimuksen keskiössä oli kriisihallintaoperaation toimintaympäristö, jota tarkasteltiin tut-kimuksen pääkäsitteiden avulla. Pääkäsitteitä tässä tutkimuksessa olivat johtaminen, kriisin-hallinta ja kokemukset. Johtamista käsiteltiin johtamisen nelikentän näkökulmasta, kun taas

Opinnäytetyötäni ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Millaisia erityispiirteitä fenomenografinen analyysi on ja miten sitä voidaan soveltaa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksessa perehdytään aluksi laadullisen tutkimuksen keskeisiin piirteisiin. Tässä tehdään myös lyhyt katsaus määrälliseen tutkimukseen, jonka jälkeen tarkastellaan objektivistista ja subjektivistista yhteiskuntatiedettä. Fenomenologinen lähestymistapa saa soveltavan muotonsa kulloisenkin tutkimustilanteen mukaan. Fenomenologisen analyysin tekemiseen ei ole minkäänlaista ”reseptiä”.

helmikuu 2006 Fenomenologinen tutkimus: yksikön kokemukset ilmiöstä. – Etnografinen analyysi, keskustelunanalyysi. – Narratiivinen tutkimus. • Tutkimus  av AM Kinos · 2014 · Citerat av 1 — leva fenomenologinen analyysi, jonka avulla pyrin kuvaamaan Asiasanat: opinto-ohjaus, fenomenologia, ohjausajattelu, Haaparanta, Tornio.