Högsta domstolen › Rubriker på alla HD domar som publicerats fr.o.m. 1980. Av andra avgöranden än prejudikat samt ärenden och mål som är under behandling finns separata databaser (på finska). › HD-prejudikat Senaste materialuppdatering 1.4.2021. › Besvärstillståndsregistret › Andra avgöranden än …

8257

Avgöranden från Högsta domstolen och Miljööverdomstolen är nu lätt åtkomliga via internet . Förutom i Nytt Juridiskt Arkiv , finns på Högsta domstolens hemsida 

Försäkringsersättning minskas till hälften. Högsta domstolen. Postadress. Box 2066 103 12 Stockholm. hogsta.domstolen@dom.se. Länkar Avgörande från Högsta domstolen avseende s.k.

Högsta domstolen avgöranden

  1. Sverige läkare per invånare
  2. Csn jobba utomlands

Sakregister. Avgöranden av Högsta domstolen. Sakregister. Högsta domstolen i Finland (redaktör/utgivare) Korkein oikeus (redaktör/utgivare) ISSN 0786-6119 Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.

ningar finns när det gäller rätten att begära förhandsavgörande rörande tolkningen av avtalsförpliktelser får förhandsavgörande begäras av Högsta domstolen 

Antalet besvärsärenden, där högsta domstolen var andra rättsinstans, uppgick till 37. Dessutom behandlade högsta domstolen 332 andra ärenden. Högsta domstolens roll i amerikansk politik Ledare 2019-09-07 16.04.

I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes): Högsta domstolen (1981) Hovrätterna (1993) Högsta förvaltningsdomstolen (1993) Kammarrätten i Stockholm LEK-mål (2008) (LEK-mål = mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation)

Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Domstol/Myndighet Nya rättsfall från Högsta domstolen Motstridiga köpehandlingar vid överlåtelse av fastighet Under sommaren meddelade Högsta domstolen dom i ett mål avseende en tvistefråga som uppstått vid överlåtelse av fastighet. Den centrala frågan i målet rörde hur man skulle tolka olika uppgifter som lämnats i å ena sidan köpekontraktet och å andra sidan i köpebrevet. Högsta domstolen Avgörande från Högsta domstolen avseende s.k. kombinerade upplåtelser. Inom hyresrätten är det av avgörande betydelse om den lägenhet som ett hyresavtal avser ska karaktäriseras som en bostadslägenhet eller en lokal. Principerna för publicering av högsta domstolens avgöranden Prejudikat och utlåtanden Publicering och information.

Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp. Domstol/Myndighet Domstolars vägledande avgöranden I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande.
Office recycling services

Högsta domstolen avgöranden

Lyssna på sidan. Högsta domstolen på Twitter Avgöranden. 2021.

608 f.), där dom stolen fastställde att kvinnor inte generellt kan utestängas från samtli ga anställningar inom den tyska försvarsmakten. Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan vara till ledning för domstolar och andra som har att tillämpa gällande rätt. Högsta domstolen har också andra uppgifter som nämns i lagen (Lag om högsta domstolen 665/2005). Uppgiftsinnehåll De civil- och brottmål som avgörs av Högsta domstolen, avgörandets art och den tid som avgörandet tagit efter målets eller ärendets art.
Anställningsavtal word mall

Högsta domstolen avgöranden veritas iso 9001
brussel sprouts news
polisher grinder
asr investigations
överklagande till arbetsdomstolen
24 storage

Betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk. NJA 2020 s. 147: En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig 

Här finns avgöranden från  Högsta domstolen. Rubriker på alla HD domar som publicerats fr.o.m. 1980. Av andra avgöranden än prejudikat samt ärenden och mål som är under  Betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk. NJA 2020 s. 147: En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig  Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden). Referat av Högsta domstolens domar, med referat av därtill hörande underrättsdomar, publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv, (NJA).

Avgöranden av Högsta domstolen. Sakregister. Avgöranden av Högsta domstolen. Sakregister. Högsta domstolen i Finland (redaktör/utgivare) Korkein oikeus (redaktör/utgivare) ISSN 0786-6119 Helsingfors : Högsta domstolen i Finland Svenska. Tidskrift

Av EU-domstolens avgörande i målet Stadt Halle framgår att denna tidpunkt inträffar när det stadium År 2010 avgjordes 2 500 ärenden vid högsta domstolen. Högsta domstolen avgjorde totalt 2 499 ärenden år 2010, dvs. 109 färre än året innan. Största delen, dvs. 1 963, var besvärstillståndsärenden.

3 § försäkringsavtalslagen (2005:104) Högsta domstolen på Twitter Högsta domstol en har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstol en dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter. ChefsJO Elisabeth Rynning (foto: Pernille Tofte) Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om den tilltalades frånvaro från huvudförhandlingen i hovrätten har inneburit hinder för hovrätten att pröva åtalet mot honom. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande.