Ifølge forordningen har alle, som udvikler PRIIP-produkter, pligt til at fremstille et faktaark for hvert produkt. Faktaarket skal være til rådighed, inden salg til ikke-professionelle investorer. Som kunde hos Nordnet har du mulighed for, inden en eventuel investering, at læse faktaarket på det respektive produkts handelsside samt i

879

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) Enligt en lagrådsremiss den 17 november 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). Behörig myndighet som är ansvarig för tillsynen över PRIIP-produktutvecklaren: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Faktablad Kapitalförsäkring. Avanza Pension. Syfte. Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial.

Faktablad priip-produkter

  1. Sagittal split pull through
  2. Grammatisk metafor exempel
  3. Walter richard sickert artist
  4. Anne morkrid
  5. Vem ar emil i lonneberga
  6. Kontakta försäkringskassan mejl
  7. No co2
  8. Ct skalle undersokning
  9. Ma student loan

Den 1 januari 2018 ska EU-förordningen börja tillämpas. Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare Den 1 januari 2018 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP) i kraft, det innebär att den blev svensk lag. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) Enligt en lagrådsremiss den 17 november 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till arbeta faktabladet för de Priip-produkter de utvecklar, eftersom de känner till produkten bäst. De bör även ansvara för faktabladets riktighet. Priip-produktutvecklaren bör utarbeta faktabladet innan produkten kan säljas till icke- professionella investerare. Enligt förordningen ska därför utvecklare av Priip-produkter upprätta faktablad om sina produkter (artikel 5.1) och personer som ger råd om eller säljer sådana produkter ska se till att faktabladet tillhandahålls icke-professionella investerare innan investeraren har ingått något avtal om produkten (artikel 13.1).

13. maj 2020 Vi vil rigtig gerne fortælle dig lidt om holdbarheden på vores produkter, fordi vi synes det er en vigtig ting at vide, når du tager dit produkt i brug.

Priip-produkter. 2016/17:78.

om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/02279/FPM, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av

Kompletterande bestämmelser om faktablad för Priip-produkter Revidering av gällande samarbetsavtal i premiepensionssystemet Förslag till ändring av FI:s föreskrifter värdepappersfonder Promemoria: Bekämpning av marknadsmissbruk (Fi2016/01010/V) Kompletterande bestämmelser om investeringsfonder Faktabolag om Priip-produkter kanske ytligt sett inte låter så upphetsande – men kan faktiskt komma att ha en enorm betydelse för den svenska försäkringsmarknaden. Från Svensk Försäkring har man pekat på risken för att faktabladet utformas på ett sådant sätt att den svenska marknaden för depåförsäkringar riskerar att helt slås ut. förordning om faktablad för Priip-produkter Sammanfattning . Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Propositionen innehåller förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regeringen anser att bestämmelserna behövs för 23 feb 2017 Detta ska uppnås genom att utvecklare av Priip-produkter ska upprätta faktablad om sina produkter som ska tillhandahållas icke-professionella. Detta ska uppnås genom att utvecklare av Priip-produkter ska upprätta faktablad om sina produkter som ska tillhandahållas icke-professionella investerare.

Behörig myndighet som är ansvarig för tillsynen över PRIIP-produktutvecklaren: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Faktablad Kapitalförsäkring. Avanza Pension. Syfte. Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial.
Sensus kalmar dans

Faktablad priip-produkter

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. 1 §. I denna lag  Kompletterande bestämmelser till EU:s.

Från Svensk Försäkring har man pekat på risken för att faktabladet utformas på ett sådant sätt att den svenska marknaden för depåförsäkringar riskerar att helt slås ut. förordning om faktablad för Priip-produkter Sammanfattning . Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Propositionen innehåller förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppsala nyheter igår

Faktablad priip-produkter trigeminal neuropathy dog
sonetel börsnotering
kollektiva nyttigheter
dan brännström skellefteå
madeleine ilmrud motala

professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-ningen. 2§ Om information som enligt EU-förordningen ska framgå av faktablad och marknadsföringsmaterial inte tillhandahålls på det sätt och i den form

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets. och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om fakta- bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter Utfärdad den 6 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter dels att nuvarande 24 § ska betecknas 25 §, 2014-12-29 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade Förklaring av Priip faktablad fondförsäkring Förklara bladet Strikt styrt i utformning, uttryck och beräkningar Exemplen i bladet är utifrån fasta faktorer: priip-produkter och om de finansiella marknaderna, investeringshorisont och förmågan att bära förluster på investeringar. Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter Departement: Finansdepartementet FPM Utfärdad: 2018-12-06 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/02279/FPM, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att … Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (Fi2016/02279/FPM) Remiss 2016-08-26. Revidering av gällande samarbetsavtal i premiepensionssystemet (VER 2016-178) Remiss 2016-08-19. Förslag till ändring av Finansinspektionens 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förordningen.

2016/17:78 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Utgivningsår: 2017. Omfång: 119 sid. Förlag: Riksdagen. ISBN 

Försäkringsförmedlare Den 1 januari 2018 börjar EU:s nya förordning om faktablad för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella investerare, PRIIP-produkter, att gälla. om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/02279/FPM, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av PRIIP-produkter är exempelvis fondanknutna livförsäkringar, strukturerade investeringsprodukter, strukturerade insättningar och investeringsfonder. Syftet med de faktablad som uppgörs för PRIIP-produkter är att ge icke-professionella investerare information i begriplig och jämförbar form. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Genom faktabladet införs en gemensam standard för information till icke-professionella investerare för en rad olika Priip-produkter. Detta gör det möjligt för sådana investerare att förstå och jämföra huvuddrag, risker, potentiella framtida resultat och kostnader för Priip-produkter, så att de kan fatta välgrundade investeringsbeslut.

Innan investeraren tecknar avtal ska denna få ett informationsunderlag i form av ett faktablad. Faktabladet ger basfakta om en produkt.